MOBILSPAZIO 高档 类别

MOBILSPAZIO

MOBILSPAZIO  高档  类别

灵活多样和创意是意大利品牌Mobilspazio的优势所在。该品牌在酒店家具行业国际知名,不断迎合客户需求开发高度灵活的产品并致力提高意大利品质的知名度。

www.mobilspazio.it

  • MOBILSPAZIO
  • MOBILSPAZIO